Loading... Please wait.

ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

เป็นอาคารอเนกประสงค์ ใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการจัดกิจกรรม ต่างๆ  โดยประกอบด้วย 2 อาคาร คือ

  • อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ใช้สอยภายในสูง 5 ชั้น  พร้อมงานระบบประกอบอาคาร งานตกแต่งภายใน  งานภูมิสถาปัตยกรรม  งานครุภัณฑ์สั่งซื้อ (จัดซื้อ) และระบบโสตทัศน์    พื้นที่อาคารประมาณ    12,000  ตารางเมตร
  • อาคารบริการ     เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 3 ชั้น สำหรับเป็นอาคารห้องเครื่องและห้องควบคุมงานระบบไฟฟ้า   ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง   และระบบปรับอากาศ เพื่อไปจ่ายให้อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ  พื้นที่อาคารประมาณ    1,080  ตารางเมตร