สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่การทำงานแต่ละช่วงงาน
 • ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ SHOP DRAWING
 • ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
 • ตรวจสอบงานในสนาม และผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้คุณภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่กำหนดไว้
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานวิศวกรรมโครงสร้าง/ไฟฟ้า/เครื่องกลที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานของงานวิศวกรรมโครงสร้าง/ไฟฟ้า/เครื่องกลที่เปลี่ยนแปลง
 • ตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมโครงสร้าง/ไฟฟ้า/เครื่องกลแต่ละงวดงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ. สาขาโยธา/ไฟฟ้า/เครื่องกล )
 • ประสบการณ์การทำงาน 0 - 7 ปีขึ้นไป
 • อายุ 22 -35 ปี
 • มีความมุ่งมั่นและมีใจรักในงานวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและทัศนคติดี มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • ชอบทำงานกิจกรรม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี (เกรดเฉลี่ยไม่มีผลต่อการพิจารณา)
 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

  บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

  เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  โทร : 02 676 5800 - 3
  โทรสาร : 02 676 5804
  E-Mail : personal@plan-consultants.com

สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่การทำงานแต่ละช่วงงาน
 • ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
 • ตรวจสอบงานสนามและผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้งานมีคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานตามสาขางานที่รับผิดชอบ
 • ตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงานแต่ละงวดงาน
คุณสมบัติ
 • ประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 0-5 ปี
 • วุฒิ สถ.บ. สถาปัตยกรรมหลัก / สถ.บ. สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน / สถ.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • รักในงานวิชาชีพ ชอบทำงานกิจกรรม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ผ่านการควบคุมงานอาคารสูง
 • มีใบประกอบวิชาชีพ / สามารถมีใบประกอบวิชาชีพ
 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการในการประสานงานกับผู้ว่าจ้างและผู้เกี่ยวข้องภายนอกโครงการ
 • ประสานงานพร้อมผลักดันงานที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ และเป็นศูนย์กลางในเรื่องงานแบบทุกระบบ
 • ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่การทำงานแต่ละช่วงงาน
 • ศึกษางานวิศวกรรมตามสาขางานที่ตนรับผิดชอบ และมองปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้า แล้วดำเนินการเพื่อเตรียมแก้ไขปัญหานั้น
 • ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
 • ตรวจสอบงานสนามและผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้งานมีคุณภาพ
 • ตรวจสอบปริมาณงาน ระยะเวลาทำงาน ของงานวิศวกรรมที่เปลี่ยนแปลง ตามสาขางานที่ตนรับผิดชอบ
 • สรุปงานในภาพรวมทั้งโครงการในแต่ละสัปดาห์/แต่ละเดือน และให้ข้อมูลโครงการแก่ผู้จัดการโครงการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.โยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคี/สามัญวิศวกร
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์)
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดพิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานประจำเดือน รายงานการประชุม จดหมายต่าง ๆ สัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ PAYMENT BOQ. เป็นต้น
 • เข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุม
 • จัดทำแฟ้มและเก็บเอกสารให้กับผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
  - นัดหมายการประชุมกับผู้เกี่ยวข้อง จัดจองห้องประชุมและจัดเตรียมเอกสารประชุม
  - ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ
  - รับเรื่องและสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการได้
  - ติดตามและคอยเตือนผู้บังคับบัญชาในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนัดหมาย การเซ็นเอกสารต่าง ๆ
 • รับผิดชอบงานธุรการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบเบิกเงินสดย่อยและจัดส่งให้บัญชี เอกสารจากหน่วยงาน เป็นต้น
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
 • มีความสามารถในการจัดการงานเอกสารอย่างเป็นระบบ วางแผนบริหารจัดการงานและรักในงานบริการ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานดีมนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ - วันศุกร์)
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

Top