สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นตัวแทนของบริษัทฯ และรับผิดชอบการดำเนินงานควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดของโครงการ
 • รับผิดชอบวางแผนงานต่าง ๆ และการควบคุมงานก่อสร้าง
 • ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการตลอดระยะเวลาของการดำเนินงานโครงการ
 • ทำหน้าที่ติดต่อขอรับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการในปัญหาต่าง ๆ ซึ่งเป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการให้บริการตามสัญญา
 • จัดทำรายงานประจำเดือนผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้างโครงการให้เจ้าของโครงการและรายงาน อื่น ๆ เมื่อได้รับการร้องขอ
 • ทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานภายใต้การปกครอง
 • เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมงานก่อสร้างโครงการ และเจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • ทำหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าของโครงการตรวจสอบการรับมอบงานก่อสร้างจากผู้รับเหมา และให้การรับรองผลงานเมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี/โท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.ม./วศ.บ.โยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร
 • มีประสบการณ์ทำงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานได้ดี มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
 • สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

  บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

  เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
  โทร : 02 676 5800 - 3
  โทรสาร : 02 676 5804
  E-Mail : personal@plan-consultants.com

  สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธาให้ได้คุณภาพรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแบบแปลน รายการประกอบแบบ ข้อกำหนดและสัญญา
 • ควบคุมและให้คำแนะนำบุคลากรควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
 • ตรวจสอบแผนการจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และแบบเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อขออนุมัติใช้งาน
 • ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดของแบบเพื่อการก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ที่ได้รับจากผู้รับเหมาและเสนอแนะเพื่ออนุมัติ
 • พิจารณาตรวจสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ผู้รับเหมาเสนอเพื่อการอนุมัติ
 • แนะนำผู้รับเหมาและให้แนวทางในการแก้ไขเกี่ยวกับงานติดตั้งและวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ทำไม่ได้ตามแบบแปลนหรือข้อกำหนด
 • ตรวจสอบแบบแปลนทางด้านโยธาและจัดทำรายละเอียดที่จำเป็นให้แก่ผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
 • กำหนดการทดสอบวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบรายงานผลการทดสอบ
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และมูลค่างานก่อสร้าง เพื่อการเบิกงวดงานก่อสร้าง
 • ทำรายงานผลงานประจำวัน สัปดาห์ และรายเดือน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา (วศ.บ.โยธา)
 • มีใบประกอบวิชาชีพ ระดับภาคีวิศวกร ขึ้นไป / สามารถมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • ประสบการณ์การทำงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 0-3 ปี
 • มีความมุ่งมั่นและมีใจรักในงานวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • ชอบทำงานกิจกรรม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • เพศชาย อายุ 20-25 ปี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แนะนำและผลักดันให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินงานส่วนที่ล่าช้าไปจากแผนที่กำหนดไว้
 • แนะนำและผลักดันให้ผู้รับเหมาแก้ไขงานที่คุณภาพไม่ตรงตามแบบ รายการละเอียดประกอบแบบ
  หลักวิชาช่าง หรือข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
 • แนะนำการจัดสรรกำลังคนในการปฏิบัติงานให้เข้ากับแผนรวมที่ได้วางไว้
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่ได้กำหนดไว้
 • แนะนำและผลักดันผู้รับเหมาให้ดำเนินการระบบความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด
 • คำนวณปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงานแต่ละงวดงาน
 • ทำหน้าที่บันทึกรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือนและรายงานอื่น ๆ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง /โยธา/สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 1-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • แนะนำและผลักดันให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินงานส่วนที่ล่าช้าไปจากแผนที่กำหนดไว้
 • แนะนำและผลักดันให้ผู้รับเหมาแก้ไขงานที่คุณภาพไม่ตรงตามแบบ รายการละเอียดประกอบแบบ
  หลักวิชาช่าง หรือข้อตกลงที่ได้ตกลงไว้
 • ตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่ได้กำหนดไว้
 • แนะนำและผลักดันผู้รับเหมาให้ดำเนินการระบบความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด
 • คำนวณปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของงานแต่ละงวดงาน
 • ทำหน้าที่บันทึกรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือนและรายงานอื่น ๆ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ทำงาน ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง 1-5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความกระตือรือร้น มีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดพิมพ์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น รายงานประจำเดือน รายงานการประชุม จดหมายต่าง ๆ สัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ PAYMENT BOQ. เป็นต้น
 • เข้าร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุม
 • จัดทำแฟ้มและเก็บเอกสารให้กับผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน
 • จัดทำแฟ้มและเก็บเอกสาร ISO
 • ติดต่อสื่อสารและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานธุรการที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบเบิกเงินสดย่อยและจัดส่งให้บัญชี เอกสารจากหน่วยงาน เป็นต้น
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี อายุไม่เกิน 25 ปี
 • มีความสามารถในการวางแผน และการจัดการ
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงานดี
 • มีความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้น
 • มีใจรักในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ทัศนคติดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ISO
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถทำงานประจำหน่วยงานต่างจังหวัด หรือปริมณฑลได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่่การทำงานแต่ละช่วงงาน
 • ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ SHOP DRAWING
 • ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
 • ตรวจสอบงานในสนามและผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้คุณภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่กำหนดไว้
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานของงานวิศวกรรไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง
 • ตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ละงวดงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง )
 • มีใบประกอบวิชาชีพ/สามารถมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • ประสบการณ์การทำงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี
 • มีความมุ่งมั่นและมีใจรักในงานวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • ชอบทำงานกิจกรรม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ SHOP DRAWING
 • ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
 • ตรวจสอบงานในสนาม และผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้คุณภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่กำหนดไว้
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานของงานสถาปัตยกรรมที่เปลี่ยนแปลง
 • ตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงานสถาปัตยกรรมแต่ละงวดงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ (สถ.บ.สาขาสถาปัตยกรรมหลัก )
 • ประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปีขึ้นไป
 • มีความมุ่งมั่นและมีใจรักในงานวิชาชีพ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและทัศนคติดี
 • ชอบทำงานกิจกรรม มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี (เกรดเฉลี่ย ไม่มีผลต่อการพิจารณา)
 • มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • มีใบประกอบวิชาชีพ/สามารถมีใบประกอบวิชาชีพ
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี / มีความอุตสาหะ / ขวนขวายเรียนรู้งาน
 • รณีมีประสบการณ์ ผ่านงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูง
  อย่างน้อย 1 โครงการ
 • สามารถเดินทางไปทางานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
สวัสดิการ
 • ตามกฎหมายแรงงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • วันหยุดประจำปีและตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 14 วันต่อปี
 • ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์กับกลุ่มบริษัท
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและงานแข่งขันกีฬาภายใน
 • ร่วมกิจกรรมชมรมกีฬาฟุตบอล ชมรมวิ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ศึกษาแบบและดำเนินการให้แบบหรือข้อมูลในแบบสมบูรณ์ขึ้นจนเหมาะแก่่การทำงานแต่ละช่วงงาน
 • ตรวจสอบแผนการจัดส่งเพื่อขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์และ SHOP DRAWING
 • ตรวจสอบ SHOP DRAWING, AS-BUILT DRAWING
 • ตรวจสอบงานในสนามและผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ได้คุณภาพ หรือข้อตกลงอื่นที่กำหนดไว้
 • แก้ไขปัญหาทางเทคนิคของงานวิศวกรรมเครื่องกลที่เกิดขึ้น
 • ตรวจสอบปริมาณงาน และระยะเวลาการทำงานของงานวิศวกรเครื่องกลที่เปลี่ยนแปลง
 • ตรวจสอบปริมาณงานที่ผู้รับเหมาทำได้และอัตราเปอร์เซนต์ความก้าวหน้าของงานวิศวกรรมเครื่องกลแต่ละงวดงาน
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.บ. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล )
 • มีใบประกอบวิชาชีพ/สามารถมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 • ประสบการณ์การทำงาน ควบคุมงานก่อสร้าง 0-5 ปี
 • มีความมุ่งมั่นและมีใจรักในงานวิชาชีพวิศวกรรม
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • ชอบทำงานกิจกรรม มีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์ได้ดี
 • เพศชาย อายุ 20-30 ปี สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
หลักฐานการสมัคร
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการศึกษา, ประวัติการทำงาน (Resume)
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
สนใจสมัครงานด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงาน พร้อมแนบหลักฐานการสมัครงาน (หรือสมัครงาน ทาง E-Mail)ได้ที่

บริษัทแปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด (แผนกบุคคล)

เลขที่ 25 ชั้น 4  อาคาร เค.เอส. ซอยสาทร 9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทร : 02 676 5800 - 3
โทรสาร : 02 676 5804
E-Mail : personal@plan-consultants.com

สมัครงาน
Top