บริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จํากัด

คำแนะนำ : โปรดอ่านรายละเอียดก่อนกรอกใบสมัครนี้

1. โปรดกรอกข้อความต่างๆ ให้ชัดเจนด้วยลายมือ ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆที่กรอกอย่างสมบูรณ์ ของท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา และว่าจ้างของท่าน
2. ใบสมัครของท่านถือเป็นเอกสารลับเฉพาะที่ทางบริษัทจะรักษาไว้ในแฟ้มสมัครงานเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และจะเรียกสัมภาษณ์ในกรณีที่มีตำแหน่งที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่ให้ไว้ว่างลง

your image
* Maximum Size 1 MB (jpg, jpeg, gif, png)

ประวัติส่วนตัว

 • นาย.
 • นาง.
 • นางสาว.
 • หอพัก
 • บ้านเช่า
 • บ้านของตนเอง
 • พักอยู่กับบิดามารดา
 • อื่นๆ ระบุ

ประวิติครอบครัว

 • มีชีวิตอยู่
 • เสียแล้ว
 • มีชีวิตอยู่
 • เสียแล้ว
 • โสด
 • สมรส
 • หย่าร้าง
 • ม่าย
 • แยกกันอยู่
 • ไม่จด
 • จด

พันธะทางทหาร

 • พ้นพันธะแล้ว
 • ยัง

ประวัติการศึกษา

ระดับ สถานศึกษาและที่ตั้ง ปี พ.ศ. เริ่ม จบ สาขาวิชา วุฒิที่ได้รับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ปริญญาตรี
การศึกษาอื่นๆ
การฝึกอบรม
 • ไม่มี
 • มี ระบุรายละเอียด

ประสบการณ์การทำงาน

สถานที่ทำงาน ปีที่เริ่ม ปีที่สิ้นสุด ตำแหน่ง เงินเดือนและอื่นๆ สาเหตุที่ออก

ความสามารถพิเศษ

ภาษา พูด ฟัง อ่าน เขียน
ไทย
อังกฤษ

กิจกรรม/กีฬา

ช่วงเวลาทำกิจกรรม กิจกรรม/กีฬา สมาชิก ชมรม/สมาคม/องค์กร/พรรคการเมือง ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างศึกษา
ระหว่างการทำงาน
อื่นๆ

สุขภาพ

 • ไม่มี
 • มี ระบุ
 • ไม่เป็น
 • เป็น ระบุสี
 • ไม่เคย
 • เคย โรค
 • สมบูรณ์ดี
 • ป่วยเป็นโรค
ระบุชื่อบุคคลที่ทางบริษัทสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับท่าน (ที่ไม่ใช่ญาติ) มา 3 ท่าน
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพันธ์ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์

1.

2.

3.

 • ไม่เคย
 • เคย ระบุวัน เดือน ปี
 • ไม่มี
 • มี ระบุ ตำแหน่ง และบริษัทสังกัด
 • หนังสือพิมพ์
 • บุคคลภายนอก
 • สมาชิกกลุ่มบริษัทแปลน
 • อื่นๆ
 • ได้ทันที
 • ไม่ได้ต้องใช้เวลาหลังจากได้รับแจ้ง (วัน)

โปรดอ่านข้อความข้างล่าง

 • 1.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดที่ปรากฎในใบสมัครนี้เป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ หากข้อความใดผิดจากความเป็นจริง หรือมีการตรวจพบในภายหลัง บริษัทมีสิทธ์พิจารณาเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
 • 2.ข้าพเจ้ายินดีที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทุกประการ
 • 3.ข้าพเจ้ารับรู้ว่า การจ้างนี้เป็นการจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลของการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ในระหว่างทดลองงาน ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 119 วัน
 • 4.เมื่อบริษัทฯ รับข้าพเจ้าเข้าทำงานแล้ว ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯ โอนหรือย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่เรีกร้องผลตอบแทนใดๆ อีก จากบริษัทฯ
Top