Loading... Please wait.

อาคารผู้ป่วยสูงอายุ (ส.ธ.)

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ก่อสร้างภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เป็นอาคารโรงพยาบาลสูง 18 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น