Loading... Please wait.

อาคาร 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ และอาคารจอดรถ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 13 ชั้น  จำนวน  1  อาคาร  สูง 10 ชั้น  จำนวน  1 อาคาร