Loading... Please wait.

Projects references

ประเภทอาคาร

โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

อาคารปฏิบัติการรวมการศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม 2

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารศรีสวรินทิรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)