ผลงาน ของเรา

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

เป็นเป็นอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รายละเอียดโครงการ

  • เจ้าของ :สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
  • สถานที่ก่อสร้าง : ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 28,000 ตารางเมตร
  • มูลค่าโครงการ :448,500,000.00 บาท
  • ระยะเวลาก่อสร้าง :กำลังดำเนินการก่อสร้าง

แกลลอรี่ โปรเจ็กส์

Top